Belangenconflictenbeleid

Inleiding

Van Breda Car Finance (verder VBCF) vindt het belangrijk dat haar relaties met cliënten op een eerlijke en billijke wijze verlopen en dat zij hierbij het belang van de cliënten bij het verstrekken van haar diensten respecteert. Overeenkomstig MiFID (Europese richtlijn betreffende markten voor financiële dienstverlening) dient VBCF als financiële dienstverlener alle nodige maatregelen te nemen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheersen. Hetzelfde geldt voor de belangen van cliënten bij de distributie van verzekeringen die onder de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen vallen.

Definitie

Een belangenconflict is een situatie waarbij in de uitvoering van de activiteiten van VBCF de belangen van een cliënt kunnen conflicteren met de belangen van VBCF (of één van haar personeelsleden) of die van een andere cliënt, waarbij één of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

Organisatie

Bank J. Van Breda & C° biedt op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan en is actief onder drie divisies met eigen specifieke kenmerken:

 • Bank J.Van Breda richt zich als vermogensbegeleider tot zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Bank de Kremer richt zich als vermogensbegeleider tot kaderleden en particulieren.
 • Van Breda Car Finance is actief in de sector van de autofinanciering en autoleasing en wil de beste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers.

Samen met zusterbank Delen Private Bank, die gespecialiseerd is in discretionair vermogensbeheer, maken wij deel uit van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren.

Regelgeving

Het belangenconflictenbeleid wordt bepaald op basis van alle wetgeving en regelgeving die relevant is op het vlak van belangenconflicten bij financiële dienstverlening en verzekeringsbemiddelingsdiensten. Het is gestoeld op de MiFID richtlijn en de IDD (Insurance Distribution Directive). Zij vinden hun wettelijke basis in:

 • De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;
 • De Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014.

Beleid

Het beschermen van de belangen van de cliënt is de absolute prioriteit van Van Breda Car Finance. Hiertoe verbindt Van Breda Car Finance zich dan ook om op eerlijke en billijke wijze haar relaties te laten verlopen.

Wat volgt is een algemene beschrijving van het belangenconflictenbeleid van Van Breda Car Finance dat de administratieve en organisatorische maatregelen omvat die erop gericht zijn om enerzijds waar mogelijk belangenconflicten te voorkomen en anderzijds diegene die zich kunnen voordoen te detecteren, te controleren en te beheersen, om op die manier te vermijden dat de belangen van de cliënt geschonden worden.

Voorkomen

Ter voorkoming van belangenconflicten heeft Van Breda Car Finance de volgende maatregelen genomen:

 • Onverenigbaarheidsregels bestuurders
 • Gedragscode nevenactiviteiten medewerkers
 • Aangepast verloningsbeleid
 • Scheiding van functies en toegangsbeheer gegevens
 • Gedragsregels schenkingen aan medewerkers
Identificeren

Van Breda Car Finance bracht de omstandigheden in kaart die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan en bracht deze samen in een lijst. We vermelden in eerste instantie de potentiële belangenconflicten tussen Van Breda Car Finance en de cliënten en vervolgens deze tussen de personeelsleden van Van Breda Car Finance en de cliënten. We weerhouden geen potentiële belangenconflicten tussen de cliënten onderling.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen in voege om de identificatie van nieuwe belangenconflicten te bewerkstelligen:

 • Klokkenluiderregeling
 • Instructies klachtenbehandeling
 • Gedragsregels geschenken en uitnodigingen (meldplicht aan compliance)
Beheersen

Bij elk in kaart gebracht belangenconflict identificeren we telkens de mitigerende maatregelen ter voorkoming en beheersing van een potentieel belangenconflict.

De volgende maatregelen dienen ter beheersing:

 • Gedragscode kredietonderzoek
 • Gedragsregels geschenken en uitnodigingen
Controleren

Alle personeelsleden dienen de gedragsregels na te leven teneinde aan de cliënt diensten van hoogwaardige kwaliteit aan te bieden die in zijn/haar beste belang zijn. Via opleidingen worden personeelsleden herinnerd aan het concept “belangenconflict” alsook aan de toepasselijke gedragsregels en maatregelen inzake belangenconflicten

Daarnaast wordt een belangenconflicten register bijgehouden en jaarlijks geëvalueerd door compliance. Bevindingen worden aan het management gerapporteerd.

Dienstverlening

Financiële dienstverlening

Van Breda Car Finance is op de Belgische markt actief als financieel dienstverlener in het verschaffen van autofinanciering en autoleasing. Hierbij fungeert zij als niet-merk gebonden kredietpartner voor erkende concessiehouders om de verkoop van wagens te faciliteren. Zij biedt eenvoudige kredietoplossingen voor personenwagens en lichte bestelwagens, waarbij dienstverlening aan de dealers centraal staat. Vanuit de kernwaarden “fast, friendly & flexible” ondersteunt Van Breda Car Finance de dealers in het volledige verkoopproces: van offertefase, kredietbeoordeling, aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de uitbetaling van het dossier.

Verzekeringen

Van Breda Car Finance is op de Belgische markt actief als verzekeringsmakelaar. Hierbij doet zij beroep op samenwerkingen met gerenommeerde verzekeringsondernemingen. Op die manier garandeert zij de nodige kwalitatieve dienstverlening naar cliënten toe.

Beheer van schades en uitbetalingen door de verzekeringen worden behandeld door de verzekeringsondernemingen. Er wordt door Van Breda Car Finance niet gestuurd in de afwikkeling hiervan noch het resultaat, teneinde te vermijden dat deze sturing aanleiding zouden kunnen geven tot gedragingen die niet verenigbaar zijn met de gedragsregels voor de verzekeringssector.

Het vergoedingsbeleid tussen de verzekeringsonderneming en Van Breda Car Finance (als verzekeringsmakelaar) alsook tussen Van Breda Car Finance en haar werknemers is:

 • Lineair (geen drempel of waarde versneller)
 • In verhouding tot de waarde van het product dat wordt aangeboden
 • Onderhevig aan een adequaat mechanisme om de vergoeding terug te vorderen wanneer het product in een vervroegd stadium beëindigd wordt

Informatieplicht

Als de cliënt -ondanks de door Van Breda Car Finance genomen maatregelen toch in een situatie terechtkomt waarin onvoldoende garantie geboden kan worden dat in het beste belang van de cliënt wordt gehandeld, verschaft Van Breda Car Finance alle informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict opdat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen met betrekking tot de dienst waar het belangenconflict zich voordoet.

Zou u meer informatie wensen aangaande het belangenconflictenbeleid kan u terecht bij onze compliance afdeling – email: compliance@bankvanbreda.be.

Wij herinneren u er ook graag aan dat u steeds contact kan opnemen met onze dienst klachtenbeheer voor klachten in verband met:

de uitvoering van uw financieel gerelateerde diensten via email: cliententevredenheid@bankvanbreda.be
de uitvoering van uw verzekering gerelateerde diensten via email: beheer@vanbredacarfinance.com